نسبت دانشجو به رایانه آموزشی نسبت دانشجو به رایانه آموزشی

عنوان شاخص: نسبت دانشجو به رایانه آموزشی

واحد اندازه گیری

درصد

وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90

4.8

آخرین وضعیت عملکردی

57.1

تاریخ بروزرسانی

1393/6/30

دستگاه مسئول

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394

30