مدارس استفاده کننده از تلویزیون برای کاربردهای آموزشی مدارس استفاده کننده از تلویزیون برای کاربردهای آموزشی

عنوان شاخص: نسبت مدارسی که از تلویزیون برای کاربردهای آموزشی استفاده می‌کنند

واحد اندازه گیری

درصد

آخرین وضعیت عملکردی

4.5

تاریخ بروزرسانی

1393/6/30

دستگاه مسئول

وزارت آموزش و پرورش

دوره بروز رسانی

یک‌ساله