نسبت معلمان آموزش دیده با بهره گیری از فناوری اطلاعات نسبت معلمان آموزش دیده با بهره گیری از فناوری اطلاعات

عنوان شاخص: نسبت معلمانی که برای آموزش دروس با بهره گیری از فناوری اطلاعات آموزش دیده‌اند

واحد اندازه گیری

درصد

وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90

0.9

آخرین وضعیت عملکردی

47

دستگاه مسئول

وزارت آموزش و پرورش

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

توضیحات