اجلاس عالی سران جامعه اطلاعاتی اجلاس عالی سران جامعه اطلاعاتی

Level Event 2014 Outcome Document: Forum Track

  • مولفین:International Telecommunication Union - ITU
  • تعداد صفحات:236
  • زبان:لاتین
  • ناشر:مولف
  • گروه:انتشارات نظام پایش
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

اجلاس عالی سران جامعه اطلاعاتی (WSIS+10) از تاريخ 20 تا 23 خردادماه 1393 در ستاد اصلی اتحاديه بين المللی مخابرات در ژنو برگزار گردید. در اين اجلاس هيئت بلندپايه ای از جمهوری اسلامی ایران نيز از بخش دولتی، خصوصی و دانشگاهی حضور داشتند. در اين اجلاس بيش از 1600 شرکت کننده از بيش از 140 کشور جهان حضور داشتند. در اين اجلاس نمايندگان بلندپايه ای از ذی نفعان جامعه اطلاعاتی، شامل وزرا و معاونین آنها حضور يافته بودند. مقام محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و آقای مهندس نصراله جهانگرد نيز به عنوان ايشان در صدر هيئت ایران در اين اجلاس به ارائه مواضع جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات مرتبط با جامعه اطلاعاتی پرداختند.

در بخشی از اين اجلاس، ذی نفعان اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در قالبی چندذی نفعی از دولت، بخش خصوصی، نهادهای بين المللی و جامعه مدنی به بيان ديدگاه های خود در رابطه با دستاوردها، چالش ها، و توصيه های مرتبط با پياده سازی خطوط عمل WSIS، روندهای درحال شکل گیری و موضوعات راهبردی در رابطه با توسعه مخابرات و بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداختند. اين مستند، شامل تمامی سخنرانی های سياستی ارائه شده می باشد.

انتشار یافته در: June 2014