نسبت دانش‌آموز به رایانه آموزشی نسبت دانش‌آموز به رایانه آموزشی

عنوان شاخص: نسبت دانش‌آموز به رایانه آموزشی

واحد اندازه گیری

درصد

وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90

2.8

دستگاه مسئول

وزارت آموزش و پرورش

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

وضعیت در انتهای برنامه پنجم 1394

20

توضیحات