آمار پسماند های الکترونیکی آمار پسماند های الکترونیکی

آمار پسماندهای الکترونیکی (سال 2015)

  • تعداد صفحات:69
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500
  • مجری طرح:نصرالله جهانگرد
  • تیم اجرایی:امیرحسین محب علب، محمدرضا آیت الله زاده شیرازی، پریناز مالک تبریزی، صبا حسینیون برخی دیگر از انتشارات
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

سازمان فناوري اطلاعات ايران (مرکز برنامه ريزي و نظارت راهبردي فناوري اطلاعات) به عنوان مجري نظام پايش شاخص هاي فناوري اطلاعات ايران و هماهنگ کننده ملي در رابطه با پايش جامعه اطلاعاتي ايران، براساس بازخوردهاي دريافتي از مرحله پايش از خبرگان و دستگاه هاي اجرايي و رصد اهداف بين المللي و آخرين روندها در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نسبت به بازنگري نسخه اول سند نظام پايش شاخص هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران اقدام نمود و در نسخه دوم، شعار فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه پايدار را محور بازبيني هاي انجام گرفته قرار داد. براساس همين اصل، لازم بود تا در مجموعه فعاليت هاي آتي و همچنين نشانگرهاي کليدي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران، تاثيرات اقتصادي، اجتماعي و محيط زيستي فناوري اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار ميگرفت.

انتشار یافته در: تیر ماه 1394

برخی دیگر از انتشارات

publishers-image3

Manual for measuring e government

انتشار یافته در: 2014

publishers-image4

High-Level Policy Statements

انتشار یافته در: June 2014