صنعت نرم افزار و کشورهای درحال توسعه صنعت نرم افزار و کشورهای درحال توسعه

صنعت نرم افزار و کشورهای درحال توسعه

  • مولفین:دکتر هادی شهریار شاه حسینی، مهندس امیرحسین محبعلی، مهندس شیما چپ نویس
  • تعداد صفحات:10
  • زبان:فارسی
  • ناشر:انتشارات فرهنگیان
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500 نسخه
  • شابک:9-1-95568-964-978
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

فناوری اطلاعات و ارتباطات همچنان در حال تغیر شکل جوامع ما است. در سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیری در دسترسی به تلفن همراه، اینترنت و اتصال پهنباند در کشورهای در حال توسعه بودهایم. این روند به تدریج به از بین بردن موانع رسیدن به هدف «جامعه اطلاعاتی برای همه» کمک می کند که این هدف مورد توافق رهبران جهان در اجلاس جهانی سران جامعه اطلاعاتی می باشد. چنین جامعه ای به نرمافزار وابسته میباشد. تأکید روز افزون موجود بر کاربرد فاوا در رائه خدمات دولت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و سایر کالاها و خدمات، خواستار برنامه های کاربردی سفارشی است. بنابراین کشورها نیازمند ظرفیت لازم برای اتخاذ، پذیرشو توسعه نرم افزارهای مربوطه می باشند. این ظرفیت جهت تسهیل واگذاری موفق فناوری نیز اهمیت دارد. گزارش اقتصاد اطلاعات سال 2012 میلادی، تجزیه و تحلیل عمیقی از توسعه صنعت نرم افزار در کشورهای در حال توسعه فراهم مینماید. این گزارش نه تنها بر اهمیت فرصت های صادراتی پیشنهادی بخش بلکه بر نیازهای داخلی نیز تاکید میکند. این گزارش با استفاده از ادههای جدید،

به انجام ارزیابی تازهای از عملکرد نرمافزاری کشورهای مختلف، مشخص نمودن محركهای اصلی در چشم انداز نرم افزار در حال تکامل، بررسی کشورهای انتخاب شده و پیشنهاد توصیه های پیوسته به سیاستگذران در کشورهای در حال توسعه میپردازد. مطالعه این گزارش را به دولت ها و همه ذی نفعان جامعه اطلاعاتی که برای ایجاد یک جامعه اطلاعاتی برای همه تلاش میکند، توصیه می شود.

کتاب حاضر، ترجمه ای از خلاصه مدیریتی گزارش فوق الذکر به زبان فارسی است که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر گردیده است.

انتشار یافته در: 1392