افراد با مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به تفکیک نوع مهارت (بالاتر از 6 سال) افراد با مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به تفکیک نوع مهارت (بالاتر از 6 سال)

عنوان شاخص: افراد با مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به تفکیک نوع مهارت (بالاتر از 6 سال)

واحد اندازه گیری

درصد

وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90

3.4

دستگاه مسئول

سازمان فناوری اطلاعات ایران

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

توضیحات