نسبت مدارس دارای دسترسی به اینترنت نسبت مدارس دارای دسترسی به اینترنت

عنوان شاخص: نسبت مدارس دارای دسترسی به اینترنت به تفکیک نوع دسترسی

واحد اندازه گیری

درصد

وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90

9.5

آخرین وضعیت عملکردی

61

تاریخ بروزرسانی

1393/9/30

دستگاه مسئول

وزارت آموزش و پرورش

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

توضیحات