حساب های اقماری حساب های اقماری

گزارش مدیریتی حساب های اقماری ICT

  • تعداد صفحات:644
  • گروه:انتشارات نظام پایش
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش بارز و قابل توجهی در اقتصاد و اجتماع امروزی پیدا کرده است به نحوی که شاهد بهبود عملکرد کلیه بخش ها بر اثر بکارگیری فناوری های نوین ارتباطی هستیم.فناوری ارتباطات سبب افزایش بهره وری کلیه بخش های اقتصادی مانند صنعت، کشاورزی، حمل و نقل، تجارت و بازگانی گردیده است. علی رغم نقش مهمی که بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد ایران و جهان دارد اما در طبقه بندی بین المللی فعالیت های اقتصادی به صورت رشته فعالیت های جداگانه ای تعریف نشده است.

برای اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت کامل به عنوان یک بخش اقتصادی لحاظ شود لازم است تا حساب اقماری آن بر اساس استاندارد ها و تعاریف بین المللی تهیه گردد.براساس دستورالعمل سیستم حساب های ملی 1993 و 2008 نیز توصیه می شود تا برای سنجش پدیده های اقتصادی که به طور واضح در حساب های مرکزی نشان داده نشده اند، حساب اقماری تهیه گردد.

انتشار یافته در: 1394