نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات

نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات

  • تعداد صفحات:74
  • زبان:فارسی
  • مولفین:...
  • گروه اجرایی:...
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • مجری طرح:نصر ا... جهانگرد
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:...
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

...

انتشار یافته در: بهمن ماه 1395