سخنرانی های سیاستی سخنرانی های سیاستی

Level Policy Statements

  • مولفین:International Telecommunication Union - ITU
  • تعداد صفحات:264
  • زبان:لاتین
  • ناشر:مولف
  • گروه:انتشارات نظام پایش
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

اجلاس عالی سران جامعه اطلاعاتی (WSIS+10) از تاریخ 20 تا 23 خردادماه 1393 در ستاد اصلی اتحادیه بین المللی مخابرات در ژنو برگزار گردید. در این اجلاس هیئت بلندپایه ای از جمهوری اسلامی ایران نیز از بخش دولتی، خصوصی و دانشگاهی حضور داشتند. در این اجلاس بیش از 1600 شرکت کننده از بیش از 140 کشور جهان حضور داشتند. در این اجلاس نمایندگان بلندپایه ای از ذی نفعان جامعه اطلاعاتی، شامل وزرا و معاونین آنها حضور یافته بودند. مقام محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و آقای مهندس نصراله جهانگرد نیز به عنوان ایشان در صدر هیئت ایران در این اجلاس به ارائه مواضع جمهوری اسلامی ایران در رابطه با موضوعات مرتبط با جامعه اطلاعاتی پرداختند. در بخشی از این اجلاس، ذی نفعان اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در قالبی چندذی نفعی از دولت، بخش خصوصی، نهادهای بین المللی و جامعه مدنی به بیان دیدگاه های خود در رابطه با دستاوردها، چالش ها، و توصیه های مرتبط با پیاده سازی خطوط عمل WSIS، روندهای درحال شکل گیری و موضوعات راهبردی در رابطه با توسعه مخابرات و بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداختند. این مستند، شامل تمامی سخنرانی های سیاستی ارائه شده می باشد.

انتشار یافته در: June 2014

برخی دیگر از انتشارات

publishers-image3

Measuring the Information Society 2014

انتشار یافته در: November 2014

publishers-image2

ITU Telecom World 2014 :The Outcomes, Future in focus

انتشار یافته در: 2015