نظام پایش شاخص های فناوری نظام پایش شاخص های فناوری

نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

  • تعداد صفحات:185
  • گروه:انتشارات نظام پایش
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

بر اساس تبصره 3 ماده 46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند برای ارزیابی شاخص ها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه، تدوین نماید. براساس این بند و با عنایت به مصوبه هیئت محترم وزیران، کلیه دستگاه‏های اجرایی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار مورد نیاز و مرتبط، به این وزارت خانه‌ در مقاطع تعیین شده هستند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در طی سال های گذشته، اركان نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به میزان بسیار خوبی شكل داده است و هم اكنون، با توجه به الزامات قانونی در این مقطع از برنامه، لازم است تا با بهره گیری از تجارب گذشته و همچنین تجارب بین المللی، نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور تدوین گردد. نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور، شامل مدل مفهومی تدوین شاخص ها، مجموعه کلیدی شاخص-های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، روش سنجش، ارزیابی و تحلیل شاخص های فناوری اطلاعات در کشور، مشخص شدن نهاد متولی تامین زیرساخت های فنی، آموزشی و پژوهشی و سازوكارهای لازم به منظور تعامل با نهادهای بین المللی است.

مبتنی بر مطالعات و فعالیت های كارشناسی به عمل آمده روی اسناد مرجع فرادست ملی و بین المللی در راستای اهداف تدوین نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور در سازمان فناوری اطلاعات ایران بعنوان مجری پروژه، این سند به عنوان نظام پایش شاخص‏های فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور مطابق تكلیف فوق تدوین و ابلاغ گردیده است تا دامنه كاربرد، شرح شاخص ها و شناسنامه توصیفی و مشروح آن‏ها، اركان و مسئولیت ها، ساختار اجرایی، ساختار مالی، زمان بندی جمع-آوری اطلاعات، تحلیل و انتشار نتایج وضعیت موجود توسعه و كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور براساس شاخص های تدوین شده مشخص گردد. این نظام‏نامه، شامل یك بخش اصلی و یک پیوست فنی بعنوان اسناد پشتیبان مطالعات طرح می باشد.

هدف از تدوین و ابلاغ این نظام ‏نامه عبارت است از مشخص نمودن شاخص ها و تعاریف آنها، اركان و مسئولیت ها، ساختار اجرایی، ساختار مالی، و زمان بندی جمع-آوری، تحلیل و انتشار نتایج وضعیت موجود توسعه و كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات براساس شاخص های تدوین شده به منظور پایش مستمر وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور مبتنی بر شاخص‏های كلان تعریف شده و فراهم نمودن امكان تهیه و انتشار گزارش سالانه برای مراجع مندرج در قانون و نیز سایر نهادهای بین المللی می باشد. بدیهی است كلیه دستگاه‏های اجرایی و سایر ذینفعان دارای تكلیف در این نظام برای نیل به اهداف كمی مندرج، مجاز به تدوین و كنترل عملیات زیرشاخص‏های تخصصی در آن دستگاه بوده به نحوی كه برآیند فعالیت های مرتبط با دستیابی به مقدار زیرشاخص در آن دستگاه مرتبط، دستیابی به هدف كمی كلان شاخص مرتبط با آن دستگاه در این نظام را تامین نماید.

كاربرد اصلی اجرای این نظام در جهت درك همگرا و مشترک به صورت عینی و كمی از وضعیت فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور است. به این ترتیب، اطلاعات لازم برای تحلیل وضعیت موجود، بررسی میزان پیشرفت كشور در راستای قانون برنامه پنجساله پنجم و اهداف بین المللی تدوین شده در این حوزه و سیاستگذاری و برنامه‏ ریزی عملیاتی در راستای تحقق اهداف در سال‏های برنامه فراهم می‏گردد.

انتشار یافته در: مرداد ماه 1392