نظام پایش شاخص ها نظام پایش شاخص ها

نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور (نسخه دوم)

  • تعداد صفحات:179
  • زبان:فارسی
  • گروه:انتشارات نظام پایش
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مجری پروژه، با همکاری دو نهاد دانشگاهی و مشاوره بخش خصوصی، مبتنی بر مطالعات و فعالیت های كارشناسی به عمل آمده برروی اسناد مرجع فرادست ملی و بین المللی در راستای اهداف تدوین نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور، سند نظام پایش شاخص‏های فناوری اطلاعات و ارتباطات كشور را مطابق تكلیف قانونی خود تدوین نموده است که این سند در 25 مردادماه 1392 توسط مقام محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردیده است. در این سند، دامنه كاربرد، شرح شاخص ها و شناسنامه توصیفی و مشروح آن‏ها، اركان و مسئولیت ها، ساختار اجرایی، ساختار مالی، زمان بندی جمع آوری اطلاعات، تحلیل و انتشار نتایج وضعیت موجود توسعه و كاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در كشور براساس شاخص های تدوین شده مشخص می گردد. این نظام‏نامه، شامل یك بخش اصلی و یک پیوست فنی بعنوان اسناد پشتیبان مطالعات طرح می باشد. نسخه دوم این سند که براساس نظرات و بازخوردهای دریافتی و روندهای جدید بازبینی گردیده، در اردیبهشت ماه سال 1393 منتشر گردیده است.

انتشار یافته در: اردیبهشت ماه 1393