پایش جامعه اطلاعاتی ایران پایش جامعه اطلاعاتی ایران

پایش جامعه اطلاعاتی ایران

  • مولفین:مهندس امیرحسین محب علی، دکتر محمدرضا آیت اله زاده شیرازی، مهندس مهرنوش اهوازی
  • تعداد صفحات:202
  • زبان:فارسی
  • ناشر:سازمان فناوری اطلاعات ایران
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500 نسخه
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

اين گزارش، اولين گزارش ساليانه پايش جامعه اطلاعاتی ایران است که در چارچوب نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، براساس اطلاعات گردآوری شده از سطح دستگاه های اجرایی کشور و نهادهای ذی نفع توسط مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران تدوين گرديده است.

يکی از مولفه های نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، مجموعه کليدی شاخص ها است. اين مجموعه از شاخص ها در راستای پيگيری احکام و مفاد برنامه پنجم توسعه، مصوبات هيئت وزيران، اسنادبالادستی و اهداف توسعه ای جهانی تدوين شده اند. به منظور تهيه و تدوين اين گزارش، طی مکاتباتی از دستگاه های مسئول هر نشانگر يا شاخص خواسته شد تا مقدار نشانگر/شاخص را ارائه دهد. همچنین، از دستگاه های مسئول درخواست شد تا پروژه های کلان ملی و اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف تعيين شده برای هريک از شاخص ها را گزارش نمايند. براساس اطلاعات دريافت شده و ساير اطلاعات موجود در گزارش های دستگاه های مسئول، وضعيت موجود شاخص ها تاجايي که مقدور بود احصا گرديد. برای هر محور از شاخص ها نيز تحليلی از آن محور در گزارش ارائه شده است.

بخش ديگر اين گزارش، اختصاص به وضعيت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از منظر شاخص های بين المللی دارد. در اين گزارش، برای اولين بار مفهوم بررسی شکاف ديجيتال در کشور ارائه گرديده است. بدين منظور، براساس شاخص توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU IDI) و آمارثبتی موجود و نتايج حاصل از طرح آمارگيری دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات وارتباطات، وضعيت توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان های کشور و شکاف ديجيتال استانی در کشور محاسبه و ارائه گرديده است. با توجه به حضور هيئت نمايندگی ایران در اجلاس عالی سران جامعه اطلاعاتی در ژنو سوييس در خردادماه 1393، براساس اسناد خروجی اين اجلاس، در ابتدای اين گزارش، چشم انداز جامعه اطلاعاتی بعد از سال 2015 به تصوير کشيده شده است.

انتشار یافته در: مرداد ماه 1393

برخی دیگر از انتشارات