مطالعه Internet Study مطالعه Internet Study

مکان برگزاری: پاریس

زمان برگزاری: 12 و 13اسفند ماه 1393

يونسکو برای دريافت پيشنهادات و بازخوردهای کشورهای جهان در رابطه با مطالعه Internet Studyپيش از ارائه گزارش پيشرفت اين مطالعه به صدونودششمين هيئت اجرایی در آوريل 2015، کنفرانس CONNECTing the Dots را در روزهای 12 و 13 اسفندماه جاری برگزار می کند.

قطعنامه 52 سی و هفتمين کنفرانس عمومی يونسکو در سال 2013 درخواست نمود که از طریق فرآيند مشاوره با کليه ذی نفعان، مطالعه جامعی در رابطه با موضوعات مرتبط با اينترنت صورت گيرد.Internet Study مطالعه ای است که پيرو الزام اين قطعنامه به انجام رسيده است. اين مطالعه مهم و کليدی براساس الزام يونسکو، موضوعات زیر را با توجه به نگاه ماکرو يا گسترده به فضای اينترنت (برخلاف ديدگاه ميکرو يا فنی) دربرمی گيرد:

  • دسترسی به اطلاعات و دانش
  • آزادی بيان
  • محرمانگی
  • ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی

بخشی از اين مطالعه، به بررسی اقدامات آتی در رابطه با موضوعات مورداشاره می پردازد. چارچوب اين مطالعه توسط دبيرکل يونسکو پيشنهاد شده است و به موضع يونسکو در رابطه با اينترنت که همان جهانی شدن آن است اشاره دارد. اين مطالعه براصول R-O-A-M به شرح زير تاکيد دارد:

  • اينترنت بايد مبتنی بر حقوق بشر باشد.
  • اينترنت بايد برای همه قابل دسترسی باشد.
  • اينترنت بايد باز باشد.
  • اينترنت بايد با مشارکت کليه ذی نفعان تغذیه شود.

يونسکو با بهره گيری از جايگاه و موقعيت خود، فرآيند مشاوره ای را براساس 30 پرسش کليدی به مدت 5 ماه ميان ذی نفعان برگزار نمود که خروجی آن گزارشی مفهومی بود که در خردادماه 1393 منتشر گرديد. در فرآيند مشاوره مشخص شد که پيش از نهايي سازی نسخه پيش نويس به منظور دريافت نظرات ساير ذی نفعان در رابطه با مطالعه صورت گرفته نياز به برگزاری کنفرانسی وجود دارد. يونسکو پيش از ارائه گزارش پيشرفت اين مطالعه به صدونودششمين هيئت اجرایی در آوريل 2015، کنفرانس CONNECTing the Dots را برای دريافت پيشنهادات و بازخوردهای کشورهای جهان در رابطه با اين مطالعه در روزهای 12 و 13 اسفندماه جاری پاریس برگزار می کند. خروجی نهايي اين مطالعه به همراه گزارش پيگيری های يونسکو در رابطه با پياده سازی خطوط عمل WSISبه سي و هشتمين کنفرانس عمومی يونسکو که در نوامبر 2015 برگزار می گردد، گزارش می شود.

در اين کنفرانس بيش از 300 شرکت کننده از دولت ها، جامعه مدنی، بخش خصوصی، بخش دانشگاهی، جامعه فنی، سازمان های بين دولتی و بين المللی همچنين رهبران کليدی، نوآوران و پيشگامان حوزه حاکميت اينترنت شرکت خواهند نمود.

برای اطلاعات بيشتر می توانيد به نشانی وب سایت زير مراجعه نماييد:

منبع اطلاعات خبر: يونسکو