شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحاديه بين المللی مخابرات (IDI) درگزارش 2016 شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحاديه بين المللی مخابرات (IDI) درگزارش 2016

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحاديه بين المللی مخابرات (IDI) درگزارش 2016

نشانگر وزن (%) سال 2011 سال 2012 سال 2013 سال 2014 سال 2015
دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران
مشترکین تلفن ثابت به ازای هر صد نفر جمعیت 20 37.1 37.6 38.3 39 38.3
مشترکین تلفن همراه سلولی به ازای هر صد نفر جمعیت 20 74.9 76.1 84.2 87.8 93.4
پهنای باند اینترنت بین الملل به ازای هر کاربر اینترنت 20 3540 3528 4632 6056 8502
درصد خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت 20 38.5 32.3 35.8 44.7 52.2
درصد خانوارهای دارای دسترسی به رایانه 20 25.2 37.0 44.6 52.5 53.4
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران
درصد افرادی که از اینترنت استفاده می کنند 33 21 27.5 30* 39.35** 44.1
مشترکین اینترنت ثابت به ازای هر صدنفر جمعیت 33 2.4 4.1 5.6 9.5 10.9
مشترکین اینترنت پهن باند بی سیم به ازای هر صدنفر جمعیت 33 0.5 2.3 1.5 10.7 20
مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران
نرخ باسوادی بزرگسال 33 85.7 84.3 84.3 86.9 -
نرخ ثبت نام در دوره ابتدایی تا دبیرستان 33 85 86.3 86.3 86.3 88.4
نرخ ثبت نام در دوره های دانشگاهی 33 48.6 55.2 55.2 55.2 66

* ضريب نفوذ اينترنت براساس طرح آمارگيری دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات که در سال 1392 توسط مرکز آمار ايران به انجام رسيده، گزارش شده است. با توجه به صدور مجوز نسل سوم برای اپراتور اول و اپراتور دوم تلفن همراه و توسعه پهن باند در سال 1393، انتظار می رود که مقدار اين نشانگر در طرح آمارگيری سال 1394 رشد قابل توجهی داشته باشد.
** ضریب نفوذ سال 2014 به صورت تخمینی بر اساس برآورد مرکز آمار ایران درسال 93 می باشد.
منبع اطلاعات : Measuring the Information Society Report 2016

مقایسه روند شاخص توسعه فاوا ایران با کشورهای برتر در بازه 2002 - 2015