سازمان فناوری اطلاعات ایران

مهارت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات - پایش سال 99 - 1400

عنوان شاخص
واحد اندازه گیری
وضعیت در ابتدای برنامه ششم 1396-1400
آخرین وضعیت عملکردی
تاریخ بروزرسانی
دستگاه مسئول
دوره بروزرسانی
وضعیت در انتهای برنامه ششم
توضیحات
افراد با مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به تفکیک نوع مهارت
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت ثبت نام خالص در دوره دوم آموزش (مدارس کشور)
درصد
82.48
وزارت آموزش و پرورش
یک ساله
نام‌نویسی در سطح دانشگاه
درصد
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
یک ساله
میانگین سالهای تحصیل
درصد
12.09
وزارت آموزش و پرورش
یک ساله
درصد افراد با سواد دیجیتالی
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله