سازمان فناوری اطلاعات ایران

اثرات اقتصادی و اجتماعی فناوری اطلاعات و ارتباطات - پایش سال 99 - 1400