سازمان فناوری اطلاعات ایران

دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات - پایش سال 99 - 1400

عنوان شاخص
واحد اندازه گیری
وضعیت در ابتدای برنامه ششم 1396-1400
آخرین وضعیت عملکردی
تاریخ بروزرسانی
دستگاه مسئول
دوره بروزرسانی
وضعیت در انتهای برنامه ششم
توضیحات
مشترکین تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر جمعیت
درصد
34.67
1399/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
مشترکین تلفن همراه به ازای هر 100 نفر جمعیت
درصد
155.95
1399/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
سرانه پهنای باند اینترنت بین الملل
مگابیت بر ثانیه به ازای هر کاربر
67603
1399/12/30
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
درصد جمعیت تحت پوشش سیگنال شبکه تلفن همراه
درصد
96.24
1399/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
درصد جمعیت تحت پوشش سیگنال حداقل یک شبکه تلفن همراه 3G
درصد
80.1
1399/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
درصد جمعیت تحت پوشش سیگنال شبکه تلفن همراه 4G
درصد
78.66
1399/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
امکان دسترسی پرسرعت به روستاهای بالای (20) خانوار
روستا
87
1399/12/29
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
شش ماهه
نسبت جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات پهن‌باند
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
شش ماهه
نسبت روستاهای با بیش از 20 خانوار که مرکز خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات روستایی دارند
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت روستاهای کمتر از 20 خانوار دارای دسترسی به تلفن عمومی
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
شش ماهه
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به رادیو
درصد
92.7
1396/12/29
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به تلویزیون
درصد
99.6
1396/12/29
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به تلفن ثابت به تفکیک شهری و روستایی
درصد
98.6
1396/12/29
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به رایانه به تفکیک شهری و روستایی
درصد
69.7
1396/12/29
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت به تفکیک شهری و روستایی
درصد
72.8
1396/12/29
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به پهن باند (پهن باند متناسب با هدف برنامه ششم توسعه)
درصد
86
1399/12/29
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
متوسط سرعت دسترسی مشترکین(ثابت و سیار)
مگابیت بر ثانیه
13
1399/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه