سازمان فناوری اطلاعات ایران

زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات - پایش سال 99 - 1400

عنوان شاخص
واحد اندازه گیری
وضعیت در ابتدای برنامه ششم 1396-1400
آخرین وضعیت عملکردی
تاریخ بروزرسانی
دستگاه مسئول
دوره بروزرسانی
وضعیت در انتهای برنامه ششم
توضیحات
پهنای باند اینترنت بین‌الملل استفاده شده
گیگابیت بر ثانیه
3760
1399/12/30
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
پهنای باند اینترنت بین‌الملل با قابلیت استفاده/ تجهیز شده
گیگابیت بر ثانیه
5170
1399/12/30
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
پهنای باند اینترنت داخلی
گیگابیت بر ثانیه
25073
1399/12/30
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
ظرفیت ترانزیت دیتای عبوری از کشور
ترابیت بر ثانیه
4894
1399/12/30
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
میزان توسعه شبکه فیبر نوری
کیلومتر
71188
1399/12/30
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
ظرفیت ذخیره سازی محتوی در فضای ابری
پتابایت
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
تعداد مراکز داده امن و پایدار
مرکز
سازمان فناوری اطلاعات ایران
شش ماهه