سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص اقتصاد دانش بنیان در سال 2018

منبع اطلاعات : https://mis.ito.gov.ir/eco2012

رتبه ایران در سال 2018

94

مقدار در سال 2012