سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص سهولت کسب و کار (Ease of doing business) در سال 2020

رتبه ایران در سال 2020

127

1 رتبه بهبود نسب به دوره قبل
رتبه ایران در سال 2019

128

رتبه ایران در سال 2018

124

رتبه ایران در سال 2012

144

رتبه ایران در سال 2011

140