سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتحادیه بین المللی مخابرات (IDI) در سال 2017

* ضریب نفوذ اینترنت براساس طرح آمارگیری دسترسی خانوارها به فناوری اطلاعات و ارتباطات که در سال 1396 توسط مرکز آمار ایران به انجام رسیده، گزارش شده است. 
** ضریب نفوذ سال 1397 به صورت تخمینی توسط مرکز آمار  ایران 70% اعلام شده است.
منبع اطلاعات : Measuring the Information Society Report 2018

رتبه ایران در سال 2017

81

4 رتبه بهبود نسب به دوره قبل
رتبه ایران در سال 2016

85

رتبه ایران در سال 2015

91

رتبه ایران در سال 2013

94

رتبه ایران در سال 2012

97

دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران


استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران


مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران