سازمان فناوری اطلاعات ایران

شاخص تولید پسماند الکترونیکی در سال 2017

سرآنه تولید پسماند الکترونیکی (کیلوگرم به ازای هر نفر جمعیت)


کل پسماند تولید شده (تن)