شاخص چارچوب نظارت بر رگولاتوری بر اساس گزارش سال 2013 شاخص چارچوب نظارت بر رگولاتوری بر اساس گزارش سال 2013

شاخص چارچوب نظارت بر رگولاتوری بر اساس گزارش سال 2013

چهارچوب رقابت پذیری
نام کشور امتیاز کسب شده (از 28)
کشورهای برتر جهان
گرجستان 28
آرژانتین 28
ارمنستان 28
برزیل 28
شیلی 28
ایسلند 28
پرو 28
دومینیکن 28
اسپانیا 28
جامائیکا 28
مالت 28
مونته نگرو 28
لهستان 28
کشورهای برتر آسیا
ژاپن 27
سنگاپور 27
کشورهای برتر منطقه چشم اندازی
ارمنستان 28
گرجستان 27
ایران 12.67

منبع اطلاعات : ITU-Regulatory-Market-Tracker

قدرت رگولاتوری
نام کشور امتیاز کسب شده (از 20)
کشورهای برتر جهان
گرجستان 20
ترکیه 20
پاکستان 20
تایلند 20
ایتالیا 20
نامیبیا 20
گامبیا 20
یونان 20
کشورهای برتر آسیا
تایلند 20
پاکستان 20
کشورهای برتر منطقه چشم اندازی
ترکیه 20
گرجستان 20
پاکستان 20
ایران 20
احکام رگولاتوری
نام کشور امتیاز کسب شده (از 22)
کشورهای برتر جهان
شیلی 22
ایتالیا 22
کره 22
مالزی 22
بوستوانا 22
کشورهای برتر آسیا
کره 22
مالزی 22
کشورهای برتر منطقه چشم اندازی
سوریه 21.5
ایران 20
نهاد رگولاتوری
نام کشور امتیاز کسب شده (از 30)
کشور برتر جهان
فرانسه 30
کشورهای برتر آسیا
عمان 25
قطر 25
عربستان 25
کشورهای برتر منطقه چشم اندازی
ترکیه 26
ایران 15