نسبت مراکز آموزش عالی دارای دسترسی به اینترنت نسبت مراکز آموزش عالی دارای دسترسی به اینترنت

عنوان شاخص: نسبت مراکز آموزش عالی دارای دسترسی به اینترنت به تفکیک نوع دسترسی

واحد اندازه گیری

درصد

وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90

98

آخرین وضعیت عملکردی

100

تاریخ بروزرسانی

1393/6/30

دستگاه مسئول

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

توضیحات