شاخص توسعه انسانی بر اساس گزارش سال 2014 شاخص توسعه انسانی بر اساس گزارش سال 2014

شاخص توسعه انسانی بر اساس گزارش سال 2014

نشانگر سال 2013 سال 2014 سال 2015
ایران
امید به زندگی در بدو تولد 74 75.4 75.6
میانگین سال های مدرسه 7.8 8.2 8.8
سال های تحصیلی مورد انتظار 15.2 15.1 14.8
سرانه درآمد ناخالص ملی ($PPP) 13451 1544 16395
نروژ (کشور برتر جهان)
امید به زندگی در بدو تولد 81.5 81.6 81.7
میانگین سال های مدرسه 12.6 12.6 12.7
سال های تحصیلی مورد انتظار 17.6 17.5 17.7
سرانه درآمد ناخالص ملی ($PPP) 63909 64992 67614
سنگاپور (کشور برتر آسیا)
امید به زندگی در بدو تولد 81.3 83 83.2
میانگین سال های مدرسه 10.2 10.6 11.6
سال های تحصیلی مورد انتظار 15.4 15.4 15.4
سرانه درآمد ناخالص ملی ($PPP) 72371 76628 78162
قطر (کشور برتر منطقه چشم اندازی)
امید به زندگی در بدو تولد 78.4 78.2 78.3
میانگین سال های مدرسه 9.1 9.1 9.8
سال های تحصیلی مورد انتظار 13.8 13.8 13.4
سرانه درآمد ناخالص ملی ($PPP) 119029 123124 129916

منبع اطلاعات : Human Development Report

مقایسه روند شاخص توسعه انسانی ایران با کشورهای برتر در بازه 2002-2014