انتشار گازهای گلخانه های تولیدشده توسط بخش مخابرات انتشار گازهای گلخانه های تولیدشده توسط بخش مخابرات

عنوان شاخص: انتشار گازهای گلخانه های تولیدشده توسط بخش مخابرات/فناوری اطلاعات و ارتباطات به ازای هر ابزار

واحد اندازه گیری

تن به هر ابزار

دستگاه مسئول

سازمان حفاظت محیط زیست

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

توضیحات