شاخص جهانی نوآوری بر اساس گزارش 2016 شاخص جهانی نوآوری بر اساس گزارش 2016

شاخص جهانی نوآوری بر اساس گزارش 2016

ساختار نهادی: 46.6
محیط سیاسی محیط رگولاتوری محیط کسب و کار
39.4 40.3 60
سرمایه انسانی و پژوهش: 37.5
آموزش آموزش دانشگاهی پژوهش و توسعه
38.6 63.7 10.4
زیر ساخت: 36.2
فناوری اطلاعات و ارتباطات زیر ساخت عمومی پایداری اکولوژیکی
35.9 38.1 34.4
پیچیدگی بازار: 35.5
اعتبار سرمایه گذاری تجارت و رقابت
33 20.4 52.9
پیچیدگی کسب و کار: 22.8
کارگران دانشی پیوند های نوآوری جذب دانش
25.5 24.5 18.4
خروجی های دانشی و فناوری: 26.7
خلق دانش تاثیر دانش نشر دانش
25 42.5 12.7
خروجی های خلاقانه: 30.2
دارایی های نامشهود کالاها و خدمات خلاقانه خلاقیت آنلاین
47.8 6.4 18.7

مقایسه روند رشد شاخص نوآوری ایران با کشورهای برتر در بازه 2015 - 2012