شاخص رقابت پذیری بر اساس گزارش سال 2014 شاخص رقابت پذیری بر اساس گزارش سال 2014

شاخص رقابت پذیری بر اساس گزارش سال 2014

نشانگر سال 2012 سال 2013 سال 2016
نوآوری و ابداع 3.2 3.2 3.19
موسسات 3.9 3.7 3.63
زیر ساخت 4 4.1 4.24
محیط اقتصاد کلان 4.8 4.3 4.61
سلامت و آموزش ابتدایی 6 6 6.06
آموزش عالی و آموزش 4.1 4 4.56
بازدهی بازار کالا 4 3.9 3.96
بازدهی بازار کار 3.2 3 3.21
توسعه بازار مالی 3.4 3.2 2.92
آمادگی فناورانه 3.1 3 3.35
اندازه بازار 5.2 5.1 5.19
پیچیدگی کسب و کار 3.7 3.6 3.5

مقایسه روند شاخص رقابت پذیری ایران با کشورهای برتر در بازه 2010-2013