هشتمین گرد هم‌آیی گروه خبرگانی نشانگرهای مخابرات هشتمین گرد هم‌آیی گروه خبرگانی نشانگرهای مخابرات

هشتمین گرد هم‌آیی گروه خبرگانی نشانگرهای مخابرات/فناوری اطلاعات و ارتباطات در ژنو سوییس برگزار شد


مکان برگزاری: ژنو سوییس
زمان برگزاری: 21 تا 24 شهریور ماه 1396


امسال پنجمین گرد هم‌آیی گروه خبرگانی نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات خانوار (EGH) و هشتمین گرد هم‌آیی گروه خبرگانی نشانگرهای مخابرات/فناوری اطلاعات و ارتباطات (EGTI)  از 21 تا 24 شهریور ماه 1396 در ژنو سوییس برگزار گردید. در اين گروه های خبرگانی، اعضای شرکت کننده از کشورهای مختلف جهان، بر اساس پيشنهادات و مباحث طرح شده در دوره ی کاری گذشته، در رابطه با آخرين تغييرات در نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بحث و بررسی نمودند و پيشنهادات خود را برای نهايي سازی به پانزدهمین سمپوزيوم بين المللی نشانگرهای مخابرات/فناوری اطلاعات و ارتباطات (WTIS) در تونس ارائه خواهند نمود.
جمع بندی نهایی در سمپوزيوم جهانی نشانگرهای مخابرات و فناوری اطلاعات و ارتباطات (WTIS) آبان ماه سال جاری در تونس انجام خواهد شد و پرسش هایی که پاسخ های آنها قطعی شده است نهایی و اعلام می گردد. نتيجه حاصل از اين جمع بندی ها اثر خود را در انجام طرح های آمارگيری استفاده خانوارها از فناوری اطلاعات و ارتباطات، طرح های مستقل آماری، پيمانه های طراحی شده برای موضوعاتی مانند امنيت اينترنت، حفاظت از کودکان در فضای سايبری نشان می دهد

منبع خبر ITU

پیوندهای مرتبط:
http://telecomworld.itu.int
تهيه کننده: گروه خبری نظام پايش، مرکز برنامه ریزی و نظارت فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات ایران