شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد و شاخص مشارکت الکترونیک در گزارش 2016 شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد و شاخص مشارکت الکترونیک در گزارش 2016

شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد و شاخص مشارکت الکترونیک در گزارش 2016

زیر شاخص مقدار مرحله اول (در حال ظهور) مرحله دوم (بهبود یافته) مرحله سوم (تراکنشی) مرحله چهارم (متصل) جمع کل
شاخص خدمات الکترونیکی درایران 0.37 59% 48% 19% 18% 35%
زیر شاخص مقدار کاربران اینترنت مشترکین تلفن ثابت مشترکین تلفن همراه مشترکین پهن باند ثابت مشترکین پهن باند بی سیم
شاخص زیر ساخت مخابراتی در ایران 0.35 39.35 38.98 87.79 9.46 2.50
زیر شاخص مقدار نرخ با سوادی نرخ ثبت نام خالص (در سال 2012) تعداد سال هایی که یک کودک واردشده به مدرسه در دوره های مختلف آموزشی طی می کند (در سال 2012) تعداد میانگین سال های آموزشی که افراد 25 سال به بالا دیده اند (در سال 2012)
شاخص سرمایه انسانی درایران 0.71 86.85 86.96 15.09 7.80

مقایسه روند رشد شاخص دولت الکترونیکی ایران با کشورهای برتر در بازه 2015 - 2011