مراكز آموزشی استفاده‌ كننده از روش‌های یادگیری مبتنی بر اینترنت مراكز آموزشی استفاده‌ كننده از روش‌های یادگیری مبتنی بر اینترنت

عنوان شاخص: مراكز آموزشی استفاده‌كننده از روش‌های یادگیری مبتنی بر اینترنت در آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

واحد اندازه گیری

درصد

وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90

15.54

دستگاه مسئول

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

توضیحات