مراكز آموزشی استفاده‌كننده از روش‌های یادگیری مبتنی بر رایانه مراكز آموزشی استفاده‌كننده از روش‌های یادگیری مبتنی بر رایانه

عنوان شاخص: مراكز آموزشی استفاده‌كننده از روش‌های یادگیری مبتنی بر رایانه در آموزش و پرورش، آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

واحد اندازه گیری

درصد

آخرین وضعیت عملکردی

3505

تاریخ بروزرسانی

1394/6/30

دستگاه مسئول

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

دوره بروز رسانی

یک‌ساله