شاخص اقتصاد دانش بنیان بر اساس گزارش سال 2012 شاخص اقتصاد دانش بنیان بر اساس گزارش سال 2012

شاخص اقتصاد دانش بنیان بر اساس گزارش سال 2012

نشانگر ایران سوئد(کشور برتر جهان) تایوان(کشور برتر آسیا) امارات (کشور برتر منطقه چشم اندازی)
مقدار در سال 2013 3.91 9.43 8.77 6.94

منبع اطلاعات : Knowledge Economy Report