شاخص تولید پسماند الکترونیکی بر اساس گزارش سال 2014 شاخص تولید پسماند الکترونیکی بر اساس گزارش سال 2014

شاخص تولید پسماند الکترونیکی بر اساس گزارش سال 2014

نشانگر واحد اندازه گیری ایران نروژ (کشور با بیشترین سرآنه تولید پسماند در جهان) هنک کنگ (کشور با بیشترین سرآنه تولید پسماند در آسیا) امارات (کشور با بیشترین سرآنه تولید پسماند در منطقه چشم اندازی)
سرآنه تولید پسماند الکترونیکی کیلوگرم به ازای هر نفر جمعیت 7.40 28.3 21.5 17.2
کل پسماند تولید شده کیلو تن 581 146 157 101