پسماند الکترونیکی (e-waste) تولید شده در کشور پسماند الکترونیکی (e-waste) تولید شده در کشور

عنوان شاخص: پسماند الکترونیکی (e-waste) تولید شده در کشور

واحد اندازه گیری

کیلوگرم به ازای هر نفر جمعیت

آخرین وضعیت عملکردی

7.40

تاریخ بروزرسانی

2014

دستگاه مسئول

United Nations University

دوره بروز رسانی

یک‌ساله