نسبت دروس ارائه‌ شده به شیوه یادگیری الکترونیکی نسبت دروس ارائه‌ شده به شیوه یادگیری الکترونیکی

عنوان شاخص: نسبت دروس ارائه‌شده به شیوه یادگیری الکترونیکی

واحد اندازه گیری

درصد

وضعیت در ابتدای برنامه پنجم 89-90

16.5

آخرین وضعیت عملکردی

-

دستگاه مسئول

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

دوره بروز رسانی

یک‌ساله

توضیحات