نشانگرهای دولت الکترونیکی نشانگرهای دولت الکترونیکی

Manual for measuring e government

دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

نشانگرهای دولت الکترونیکی در سطح جهان امکان می دهند تا کاربران به درک با ارزشی از وضعيت دولت الکترونیک در سطح ملی و بين المللی دست يابند.

راهنمای اندازه گیری دولت الکترونیکی مبتنی بر نشريه قبلی تحت عنوان چارچوبی برای مجموعه کليدی نشانگرهای دولت الکترونیکی که در سال 2012 توسط Partnership on Measuring ICT for Development و کميسيون اقتصادی سازمان ملل در آفريقا منتشر شده بود، تدوين گرديده است. اين راهنما و چارچوب قبلی، براساس تاکيد همايش سران جامعه اطلاعاتی و حمايت کميسيون اقتصادی سازمان ملل متحد و Partnership در رابطه با افزودن نشانگرهای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به مجموعه کليدی نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوين شده اند (UNSC,2007).

هدف اصلی اين راهنما، حمايت از تلاش های کشورها برای گردآوری نشانگرهای کليدی دولت الکترونیکی در چارچوب تدوين شده است. اين راهنما، منابع داده ای، روش های گردآوری و پردازش داده ها و الگوهای اطلاعات پردازش شده را تشريح می کند. ویژگی مهم این راهنما، پيوست آن است که به مثال هایی از پيمايش های انجام شده توسط کشورهای جهان در رابطه با دولت الکترونیکی اشاره دارد.

انتشار یافته در: 2014