شاخص جوانان دیجیتالی بر اساس گزارش سال 2013 شاخص جوانان دیجیتالی بر اساس گزارش سال 2013

شاخص جوانان دیجیتالی بر اساس گزارش سال 2013

نشانگر ایران ایسلند (کشور برتر جهان) کره (کشور برتر آسیا) عربستان سعودی (کشور برتر منطقه چشم اندازی)
مقدار در سال 2013 4.2 13.9 13.5 10.4