نقشه راه توسعه الکترونیک نقشه راه توسعه الکترونیک

نقشه راه توسعه دولت الکترونیک ایران

  • تعداد صفحات:71
  • گروه:انتشارات نظام پایش
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

دولت تدبیر و امید در نخستین ماههای استقرار با شناخت کامل از نقاط قوت و ضعف نظام اداری کشور و اذعان به نقش مهم و موثر دولت الکترونیک بر اصلاح نظام اداری و توسعه کشور و در راستای اجرای سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری و با بکارگیری کلیه ظرفیتها و تجربیات حاصل از مطالعات قبلی و با استفاده از ظرفیتهای قانونی شورای عالی اداری و شورای عالی فناوری اطلاعات نقشه جامع دولت الکترونیکی کشور را در قالب دو مصوبه هماهنگ " آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی" مصوب شورای عالی اداری که تمرکز بر موضوعات اداری داشته و" ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی" مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات که از منظر فنی و اجرایی به موضوع پرداخته است،به عنوان زیرساخت مقرراتی توسعه دولت الکترونیکی تهیه و تصویب نموده اند که در تعامل با یکدیگر بتوانند جریان اجرایی نظام اداری را هدایت و به مقصد مطلوب رهنمون سازند.

معاونت توسعه و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برآنند تا در نخستین گام با انتشار این سند و در گامهای بعدی با برنامه های عملیاتی و بسته های اجرایی زمینه تحقق دولت الکترونیکی را فراهم کنند.

برای اجرای برنامه توسعه دولت الکترونیکی لازم است دستگاههای اجرایی همکاری کاملی با کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی به ریاست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و دبیری سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان بازوی فنی اجرایی کمیسیون داشته باشند.

بی شک تحقق این امر در گرو همکاری تمامی مسئولین محترم دستگاههای اجرایی، کارشناسان و صاحب نظران و فرهیختگان است که هریک به فراخور خود در تحقق و موفقیت این حرکت سازنده و ملی سهیم هستند.

انتشار یافته در: اسفند ماه 1393

برخی دیگر از انتشارات

publishers-image5

پایش جامعه اطلاعاتی ایران

انتشار یافته در: مرداد ماه 1393