شاخص امنیت سایبری بر اساس گزارش سال 2014 شاخص امنیت سایبری بر اساس گزارش سال 2014

شاخص امنیت سایبری بر اساس گزارش سال 2014

نشانگر ایران آمریکا (کشور برتر جهان) استرالیا (کشور برتر آسیا) عمان (کشور برتر منطقه چشم اندازی)
مقدار در سال 2013 0.29 0.82 0.75 0.75
حقوقی 0.5 1 0.66 0.75
فنی 0.33 0.83 0.87 0.66
سازمانی 0.5 0.87 0.87 1
ظرفیت سازی فنی 0.12 1 0.87 0.75
همکاری 0.12 0.5 0.62 0.62
رتبه 19 1 3 3

منبع اطلاعات : ITU Global Cyber Security Index