گزارش جامع وضعیت فناوری اطلاعات گزارش جامع وضعیت فناوری اطلاعات

گزارش جامع وضعیت فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در برنامه چهارم توسعه

  • مولفین:شرکت پرورش داده ها
  • تعداد صفحات:521
  • زبان:فارسی
  • ناشر:سازمان فناوری اطلاعات ایران، دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه ها
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • نوبت چاپ:ویرایش 3
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

بند «ه» ماده 155 قانون برنامه چهارم كلیه دستگاه‌های اجرایی ملی كشور را موظف‌ کرده بود، برنامه اجرایی و عملیاتی خود را در قالب اسناد ملی توسعه و در چارچوب ضوابط برنامه چهارم و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تهیه كرده و پس از تصویب در هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورند. سند توسعه بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به تفكیك برای چهار زیربخش: مخابرات، پست، فناوری اطلاعات و فضا، وظایف، ویژگی‌ها و ساختار كلی هر زیربخش را معرفی كرده و سپس برای هر زیربخش با توجه به اهداف كلان 12گانه برنامه چهارم امكانات، قابلیت‌ها، محدودیت‌ها و تنگناها را شرح می‌دهد. سپس برای هر زیربخش، راهكارهای اجرایی و اقدامات اساسی مشخصی احصاء شده و نهایتا اهدافی كمی برای هر زیربخش معین می‌شود.

در زیربخش فناوری اطلاعات، شاخص‌ها به دو گروه تفكیك می‌شوند. 11 شاخص بخشی، كه صرفا دامنه تصدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ارزیابی كرده و بیشتر به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش دسترسی شهروندان اشاره دارند و 33 شاخص فرابخشی، كه به توسعه كاربری فناوری اطلاعات به‌ویژه در پنج حوزه دولت الكترونیك، سلامت الكترونیك، آموزش الكترونیك، كسب‌وكار الكترونیك و تولید محتوای فارسی در اینترنت اشاره داشته و رشد آنها صرفا تابع عملكرد این وزارت نمی‌باشد.

حدود 5 سال قبل، در انتهای برنامه چهارم توسعه، اولين سنجش رسمی و ملی شاخص ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور توسط مرکز برنامه ریزی و نظارت راهبردی فناوری اطلاعات (دفتر برنامه ریزی و کنترل برنامه ها) سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری دو شرکت حاسب سيستم و پرورش داده ها از بخش خصوصی کشور به انجام رسید. هدف از انجام این پروژه، بررسی ميزان عمل به احکام سند توسعه بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق سنجش عملکرد 44 شاخص تعيين شده در اين سند بود. علاوه براین 44 شاخص، ارزيابی ملی دو شاخص بین المللی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU IDI) و همچنین شاخص آمادگی الکترونیکی EIU نيز توسط مجری پروژه به انجام رسید. عمليات اجرایی پروژه سنجش در سطح حدود 1200 دستگاه اجرایی، 180 دانشگاه و موسسه آموزشی، 65000 مدرسه و مراکز درمانی و بیمارستان ها به انجام رسید و به نرخ بالایی از پاسخگویی نهادها دست یافت. اين گزارش، به ارائه نتايج احصاء و سنجش عملکرد شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه چهارم توسعه اختصاص دارد.

انتشار یافته در: خرداد 1390

برخی دیگر از انتشارات

publishers-image5

آمار پسماندهای الکترونیکی (سال 2015)

انتشار یافته در: تیر ماه 1394

publishers-image2

Measuring the Information Society 2014 - Executive Summary

انتشار یافته در: November 2014