وضعیت پهن باند در جهان وضعیت پهن باند در جهان

وضعیت پهن باند در جهان (2014)

  • تعداد صفحات:140
  • زبان:فارسی
  • مولفین:امیر حسین محب علی، محمدرضا آیت الله زاده شیرازی
  • گروه اجرایی:صبا حسینیون، محمد علی اعتصامی، فرخنده مرتاض هجری
  • گروه:انتشارات نظام پایش
  • مجری طرح:نصر ا... جهانگرد
  • نوبت چاپ:اول
  • شمارگان:500 نسخه
دانلود نشریه
چکیده ای از نشریه

در طي چند دهه گذشته، اقتصاد، فرهنگ و امنیت ملي محورهای کلیدی برنامه توسعه اغلب کشورها بوده اند. در سالیان اخیر، کشورها در برنامه های توسعه خود به فناوری های نوين مانند فناوری نانو، زيست فناوری و فناوری اطلاعات و ارتباطات و موضوعاتي مانند توسعه پايدار، محیط زيست و سرمايه انساني نیز توجه ويژه ای داشته اند. از سوی ديگر، خدمات، صنعت و کشاورزی سه قطب کلان اقتصادی محسوب مي شوند که حوزه خدمات تنها حوزه ای است که با اصلاح نظام خدمات، استفاده از کاربردهای فناوری و ايجاد نوين در آن، مي توان شاهد افزايش بهره وری و اشتغال در سطح جامعه بود .هم اکنون، نقش تحولي فناوری در اقتصاد جهان امری پذيرفته شده است. در اين میان، فناوری اطلاعات ارتباطات به عنوان يک فناوری کلیدی و توانمند ساز در راستای دستیابي به اهداف کلان توسعه ملي و همچنین اهداف بین المللي مانند اهداف توسعه پایدار نقش محوری ایفا می کند.

انتشار یافته در: اردیبهشت ماه 1394