سازمان فناوری اطلاعات ایران

مهارت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات - پایش سال 1400 - 1401

عنوان شاخص
واحد اندازه گیری
وضعیت در ابتدای برنامه ششم 1396-1401
آخرین وضعیت عملکردی
تاریخ بروزرسانی
دستگاه مسئول
دوره بروزرسانی
وضعیت در انتهای برنامه ششم
توضیحات
افراد با مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به تفکیک نوع مهارت
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت ثبت نام خالص در دوره دوم آموزش (مدارس کشور)
درصد
94.45
1400/12/29
وزارت آموزش و پرورش
یک ساله
نام‌نویسی در سطح دانشگاه
درصد
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
یک ساله
میانگین سالهای تحصیل
درصد
11.38
1400/12/29
وزارت آموزش و پرورش
یک ساله
درصد افراد با سواد دیجیتالی
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله