سازمان فناوری اطلاعات ایران

اثرات اقتصادی و اجتماعی فناوری اطلاعات و ارتباطات - پایش سال 1400 - 1401