سازمان فناوری اطلاعات ایران

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات - پایش سال 1400 - 1401

عنوان شاخص
واحد اندازه گیری
وضعیت در ابتدای برنامه ششم 1396-1401
آخرین وضعیت عملکردی
تاریخ بروزرسانی
دستگاه مسئول
دوره بروزرسانی
وضعیت در انتهای برنامه ششم
توضیحات
ضریب نفوذ کاربران اینترنت
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
ضریب نفوذ کاربران رایانه (به تفکیک سن و جنسیت)
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
ضریب نفوذ تلفن همراه (6 سال به بالا)
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
تعداد مشترکین پهن باند ثابت به تفکیک سرعت
تعداد
11050029
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
تعداد مشترکین پهن باند سیاربه تفکیک سرعت
تعداد
95869252
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
یک ساله
نسبت کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی شرکت می‌کنند
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
ضریب نفوذ مشترکین پهن باند(ثابت و سیار)
درصد
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
درصد خانوارهای دارای تلفن همراه به تفکیک شهری و روستایی
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
درصد خانوارهای تحت پوشش سیگنال تلفن همراه
درصد
96.24
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
یک ساله
درصد افراد استفاده‌کننده از رایانه به تفکیک مدرک تحصیلی
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
افراد استفاده‌کننده از رایانه به تفکیک نوع مشاغل
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله