سازمان فناوری اطلاعات ایران

دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات - پایش سال 1400 - 1401

عنوان شاخص
واحد اندازه گیری
وضعیت در ابتدای برنامه ششم 1396-1401
آخرین وضعیت عملکردی
تاریخ بروزرسانی
دستگاه مسئول
دوره بروزرسانی
وضعیت در انتهای برنامه ششم
توضیحات
مشترکین تلفن ثابت به ازای هر 100 نفر جمعیت
درصد
34.961
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
مشترکین تلفن همراه به ازای هر 100 نفر جمعیت
درصد
166.63
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
سرانه پهنای باند اینترنت بین الملل
مگابیت بر ثانیه به ازای هر کاربر
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
درصد جمعیت تحت پوشش سیگنال شبکه تلفن همراه
درصد
96.5
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
درصد جمعیت تحت پوشش سیگنال حداقل یک شبکه تلفن همراه 3G
درصد
85
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
درصد جمعیت تحت پوشش سیگنال شبکه تلفن همراه 4G
درصد
81
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه
امکان دسترسی پرسرعت به روستاهای بالای (20) خانوار
روستا
84
1400/12/29
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
شش ماهه
نسبت جمعیت روستایی تحت پوشش خدمات پهن‌باند
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
شش ماهه
نسبت روستاهای با بیش از 20 خانوار که مرکز خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات روستایی دارند
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت روستاهای کمتر از 20 خانوار دارای دسترسی به تلفن عمومی
درصد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
شش ماهه
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به رادیو
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به تلویزیون
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به تلفن ثابت به تفکیک شهری و روستایی
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به رایانه به تفکیک شهری و روستایی
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به اینترنت به تفکیک شهری و روستایی
درصد
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
نسبت خانوارهای دارای دسترسی به پهن باند (پهن باند متناسب با هدف برنامه ششم توسعه)
درصد
71
1400/12/29
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
متوسط سرعت دسترسی مشترکین(ثابت و سیار)
مگابیت بر ثانیه
1400/12/29
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
شش ماهه