سازمان فناوری اطلاعات ایران

زیر ساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات - پایش سال 1400 - 1401

عنوان شاخص
واحد اندازه گیری
وضعیت در ابتدای برنامه ششم 1396-1401
آخرین وضعیت عملکردی
تاریخ بروزرسانی
دستگاه مسئول
دوره بروزرسانی
وضعیت در انتهای برنامه ششم
توضیحات
پهنای باند اینترنت بین‌الملل استفاده شده
گیگابیت بر ثانیه
4523
1400/12/28
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
پهنای باند اینترنت بین‌الملل با قابلیت استفاده/ تجهیز شده
گیگابیت بر ثانیه
7119
1400/12/28
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
پهنای باند اینترنت داخلی
گیگابیت بر ثانیه
32000
1400/12/28
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
ظرفیت ترانزیت دیتای عبوری از کشور
ترابیت بر ثانیه
4994
1400/12/28
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
میزان توسعه شبکه فیبر نوری
کیلومتر
71257
1400/12/28
شرکت ارتباطات زیر ساخت
شش ماهه
ظرفیت ذخیره سازی محتوی در فضای ابری
پتابایت
سازمان فناوری اطلاعات ایران
یک ساله
تعداد مراکز داده امن و پایدار
مرکز
سازمان فناوری اطلاعات ایران ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران
شش ماهه